Alice Abadam

Alice Abadam was born in Middleton Hall in 1856. She was educated by governesses and, by the time she moved to Carmarthen in the 1880s, had become an accomplished musician, artist and linguist and had converted to the Roman Catholic faith.

In 1901,
she met Dr Alice Vowe Johnson, who had been appointed as a psychiatrist to St. David’s Hospital, the County Asylum. They were partners for the rest of their lives and, in 1903, they moved together to London where both became active in political
and social causes.


Alice Abadam was one of the signatories on the letter which resulted in the formation of the National Union of Women’s Suffrage Societies. She was a formidable and able
public speaker and, in 1918, Alice formed the Feminist League under her own chairmanship, continuing to campaign vigorously until women were granted the vote
on the same terms as men.

‘The Two Alices’ are buried together in St Mary’s graveyard.

Ganwyd Alice Abadam ym Middleton Hall yn 1856. Addysgwyd hi gan athrawesau preifat ac, erbyn iddi symud i Gaerfyrddin yn y 1880au, roedd wedi dod yn gerddor, artist ac ieithydd medrus ac roedd wedi troi at y ffydd Babyddol.

Yn 1901, cyfarfu â Dr Alice Vowe Johnson, a oedd wedi’i phenodi’n seiciatrydd yn Ysbyty Dewi Sant, Seilam y Sir. Roeddent yn bartneriaid am weddill eu hoes ac, yn 1903, fe symudon
nhw gyda’i gilydd i Lundain lle bu’r ddwy yn weithgar mewn achosion gwleidyddol a chymdeithasol.

Roedd Alice Abadam yn un o’r rhai a lofnododd y llythyr a arweiniodd at ffurfio Undeb Cenedlaethol Cymdeithasau Rhyddfreinio Menywod. Roedd hi’n siaradwraig
gyhoeddus eithriadol a galluog ac, yn 1918, ffurfiodd Alice y Gynghrair Ffeministaidd o dan ei chadeiryddiaeth ei hun, gan barhau i ymgyrchu’n frwd nes bod
menywod yn cael y bleidlais ar yr un telerau â dynion yn 1928.

Mae’r ‘Ddwy Alice’
wedi’u claddu gyda’i gilydd ym mynwent y Santes Fair.

Courtesy of Carmarthen Civic Society, Carmarthenshire Antiquarian Society and Women’s Archive Wales.